Szárnyas oltár

Művészettörténeti szempontból nemcsak maga a templomépület ér­demel figyelmet, hanem belső berendezési tárgyai is, amelyeknek zöme népi alkotás. Az első helyen áll ezek közül a már említett, 1675-ben készült szárnyas oltár. Az oltár szekrénye (kerete) művészi arányér­zékkel, finom ízléssel készült. A részletfaragványok s azok színezése is kifogástalan. Díszes, de nem túlzottan. Mind a szekrény, mind a rajta levő díszítőelemek a kornak (a XVII. sz. második fele) megfelelően re­neszánsz, éspedig magyaros reneszánsz, de itt-ott már barokk elemeket is lehet rajta felismerni (pl. alul a predella szélső hajlított vonala és fent a félköríves képkeret).

 Sajnos sem a szekrény, sem a rajta, illetőleg benne levő festmények készítőjéről semmit sem tudunk. Pedig csíki viszonylatban sem áll egyedül. Nagyon hasonlít hozzá a zsögödi szárnyas oltár; már egyszerűbb keretű a csatószegi és az 1950-ben tűz marta­lékává vált szentimrei Margit-kápolnában levő oltár. Ezeken kívül még több, műemlék értékű régi szárnyas oltárról tudunk; közülük az 1510­-ből való csíkszentléleki, az 1543-ból való s a delneihez szintén hasonlító csíkmenasági és a XV-XVl. sz.-ból származó csíksomlyói oltár ma múzeumban van elhelyezve.

A csíkdelnei szárnyas oltár 3 m széles és 4,50 m magas. Az oromza­ton, a szemöldök felett levő félköríves záródású kép Krisztust ábrázolja a Golgotán. Alatta, a szemöldök díszes faragványaira szegezve egy pajzs, abban az 1675-ös évszám, feltételezhetően a készítés éve. Az oromzaton kétoldalt egy-egy kicsi félköríves záródású tábla, amelyekre Péter és Pál apostol van ráfestve. A predella közepén, a szentségtartó fülke aj­taját két oldalról egy-egy barokkos ábrázolású angyal fogja közre. Ha az oltár két szárnya csukva van, a közbelső nagy fülke hátsó lapján Keresztelő János álló alakja látható. A szárnyakon négy darab deszkára festett olajfestmény van: ezek közül a két baloldali a karácsonyi, a két jobb oldali a pünkösdi ünnepkörből vett jeleneteket ábrázolja, éspedig:

 1. az angyali üdvözlet,
 2. Jézus születése,
 3. Jézus mennybe­menetele,
 4. az első pünkösd.

Ha ellenben a két szárnyat kinyitjuk, s az eltakarja a középső fülkét, az így láthatóvá váló nyolc kép a húsvéti ünnepkört jeleníti meg:

 1. Jézus a Gecsemáné kertben,
 2. Júdás csók­kal elárulja Jézust,
 3. Jézus kicsúfolása,
 4. Jézus tövissel való megko­ronázása,
 5. Jézus megostorozása,
 6. Veronika kendőt nyújt a leroskadó Jézusnak,
 7. Jézus sírbatétele,
 8. Jézus feltámadása.

A kompozíció a nyugati egyházi művészetben akkoriban készült metszetekre emlékeztet. A képek általában elég jók, legszebb művészi kivitelezésű a Jézus születése című képen Szent József feje.

hu_HUHungarian